Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97).

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και δεν θα τα παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους.